Konference

Konference 2016

Konference 2016: Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

Cíl konference

Konference se věnovala hledání vhodného způsobu realizace evaluací. Dosahování metodologické vyváženosti charakteristické jak vysokou spolehlivostí a validitou evaluačních závěrů, tak také jejich praktickou využitelností, není totiž vždy snadným úkolem. Podobně nesamozřejmým je design evaluace připravený tak, aby naplnil ambiciózně stanovené cíle a současně zohlednil omezenou dostupnost vhodných údajů a případné další praktické limity.

Konference přinesla zajímavá vystoupení, která představila nové a inovativní techniky, které mohou v konkrétních situacích evaluátorům pomoci při hledání cesty mezi Skyllou a Charybdou, ať už si obě nebezpečí představíme jakkoliv. Jednotlivé příspěvky usilovali o hledání proveditelných forem, jak provázat teoreticko-metodologické požadavky evaluací s potřebami praxe, jak dosáhnout výsledků založených na robustní evidenci nebo jak účinně zapojovat relevantní zainteresované stany.

Termín a místo konání

26. května 2016 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

 

Záštitu nad konferencí převzalo

 

Partneři konference

 

 

 


PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Jiří Remr (Česká evaluační společnost): KEY SPEECH - Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

BLOK I

BLOK II

BLOK III BLOK IV

Závěrečné shrnutí a diskuse

Konference 2015

Konference 2015: Evaluace ve světle nových příležitostí

Cíl konference

Cílem tohoto ročníku konference České evaluační společnosti bylo nastínit možné příležitosti směřování evaluací v ČR. Hlavní pozornost byla věnována jak příležitostem vycházejících ze současných a budoucích potřeb jednotlivých rezortů ve vztahu k evaluacím, tak také příležitostem metodologickým, které jsou dány možnostmi nových postupů používaných při evaluaci. V neposlední řadě se konference zaměřila i na profesně-vzdělávací příležitosti zahrnující diskuse o možnostech odborného růstu evaluátorů. Konkrétní příspěvky se věnovaly např. behaviorálním přístupům, možnostem uplatnění Capability Approach, uplatnění techniky nejvýznamnější změny a dalším tématům viz níže.

Termín a místo konání

9. června 2015 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice).

 

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

  Network of European Evaluation Societies (NESE)

 


PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Kateřina Gregorová (Ministerstvo pro místní rozvoj): Příležitosti z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj

Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí): Příležitosti z pohledu Ministerstva zahraničních věcí

BLOK I

BLOK II

BLOK III BLOK IV BLOK NESE

POSTER SESSION

Prezentace posterů s evaluační tematikou

Závěrečné shrnutí a diskuse

Konference 2014

Konference 2014: Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR

Cíl konference

Cílem Konference bylo představit zkušenosti z implementace evaluačních standardů v ČR a diskutovat doporučení pro další rozvoj evaluační kultury. Konference se věnovala evaluacím dopadu, což jako velmi aktuální témata pro řadu programů financovaných z fondů EU nebo v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

Termín a místo konání

10. června 2014 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

  Americká ambasáda v Praze, která konferenci finančně podpořila.

 

  Regional Studies Association

 


PROGRAM KONFERENCE

BLOK I

WORKSHOP A: Předpoklady kvalitní evaluace – evaluační otázky a indikátory (závěry z peer-review evaluačních zpráv v ČR podle standardů ČES)

WORKSHOP B: Impact evaluations (counterfactual)

BLOK II

WORKSHOP C: Evaluace dopadů (mimo counterfactuální)

WORKSHOP D: Evaluation culture

BLOK III

WORKSHOP F: Zvyšování kvality evaluací ve vzdělávání a sociální oblasti

WORKSHOP G: Cross-border evaluations

Závěrečné shrnutí a diskuse

 

 

Konference 2013

Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+

Cíl konference

Cílem Konference bylo shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám a novým potřebám. Snahou Konference bylo podpořit názorovou výměnu mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami, a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky.

Termín a místo konání

28. května 2013 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

 


PROGRAM KONFERENCE

 
Panel 1
Panel 2

Konference 2012

Evaluace pro budoucnost

Cíl konference

Cílem Konference byla reflexe budoucích výzev a plánů v oblasti evaluací, a to v kontextu směřování Strukturálních fondů EU a Zahraniční rozvojové spolupráce; společné definování průřezových doporučení pro rychlejší a kvalitnější přenos zkušeností a inovativních nástrojů/postupů do evaluační praxe a mezi aktéry navzájem.

Termín a místo konání

30. května 2012 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 


PROGRAM KONFERENCE

PLENÁRNÍ PREZENTACE

Ing. Vít Šumpela (Národní orgán pro koordinaci NSRR, MMR): Evaluace v kontextu směřování Strukturálních fondů EU

PhDr. Zuzana Hlavičková (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV): Evaluace v kontextu směřování Zahraniční rozvojové spolupráce 

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV)Evaluace Evropského sociálního fondu v období 2014-2020: výzvy pro českou evaluační komunitu

Ing. Dagmar Gombitová (International Development Evaluation Association): Kompetence evaluátorů a zadavatelů evaluací 

 

PANELOVÉ PREZENTACE

Metodologické výzvy

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV); Ing. Oto Potluka, Ph.D. (IREAS): Counterfactual Impact Evaluation v České republice: Příklad OP LZZ
Mgr. Lukáš Kačena (Ernst & Young): Evaluace jako součást strategické formulace politik ČR
Ing. Vladimír Sodomka (Česká evaluační společnost): Aspekty hodnocení a výběr projektů programů SF

Ing. Patrik Sieber, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická):  Ekonomické metody hodnocení a společenský blahobyt
Vojta Bartoš (Člověk v tísni/CERGE - EI): Metody evalauce projektů ČvT v Aftanistánu
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. (Berman Group): Problematika zajištění důkazů pro "evidence based" evaluace

 

Posilování institucionální spolupráce a evaluačních kapacit

Mgr. Milan Konrád (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR): Zkušenosti s plánováním a realizací společných evaluací v rámci ZRS ČR
Mgr. Jan Blahůšek (Odd. monitorování a evaluace MPSV evaluace, MPSV): Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED
Ing. Petr Švec (Národní síť zdravých měst České republiky): Zkušenosti z pilotní evaluace udržitelného rozvoje měst
Mgr. Jana Chladná (Odbor řízení a koordinace NSRR, NOK MMR ČR): Na cestě k meta-evaluacím ve Strukturálních fondech
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (Česká evaluační společnost): Normy a standardy provádění evaluací

Jan Böhm (SIRIRI); Jana Miléřová (FoRS): Zkušenosti s Peer Review u členských organizací FoRS

Konference 2011

Evaluace na rozcestí - Trendy a praxe

 

Termín a místo konání

2. června 2011 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 


PROGRAM KONFERENCE

Evaluace na rozcestí – Trendy a praxe  

Představení panelů  - východiska

Panel  A:  Evaluace dopadů   

Panel B:  Dopady evaluace 

Budování evaluačních kapacit  

TOPlist

aktualizováno: 26.02.2017 09:54:09