Konference

Konference 2017

Konference 2017: Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne.

Téma konference

V rámci letošního ročníku konference České evaluační společnosti bychom rádi věnovali prostor některým trendům, které se v oblasti evaluační praxe v poslední době objevují. Stále (bohužel) platí, že v České republice jsou evaluační aktivity v převážné míře koncentrovány do dvou domén – do světa Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a do světa zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). V obou těchto světech sledujeme změny v rozložení důrazu na projektovou a programovou úroveň. V oblasti ESIF se důraz, v odrazu evropských nařízení, dlouho historicky soustředil na evaluaci na vrcholové programové úrovni, což bez detailního pokrytí projektové úrovně přinášelo metodologické obtíže i často nerealistická očekávání ohledně kvality evaluací. V programovém období 2014 – 2020 sledujeme (s potěšením) postupný rozmach evaluačních aktivit na úrovni jednotlivých projektů. Naopak, v oblasti ZRS sledujeme opačný vývoj. Zde je dlouholetá tradice evaluací na projektové úrovni a teprve v poslední době se hlasitěji objevuje potřeba evaluace na systémové úrovni. Kromě toho můžeme (zatím spíše v zahraničí, než v České republice) sledovat další trend. Ve stále více učících se organizacích dochází k integraci zpětné vazby typicky poskytované evaluací hluboko do jejich základního chodu. Evaluace přestávají být vydělenou činnosti, ale neoddělitelně prostupují každodenní praxí.

Termín a místo konání

29.-30. května 2017 v prostorách budovy Fakulty tropického zemědělství ČZU v Suchdole, na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol.

 

PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Lenka Brown (Česká evaluační společnost): KEY SPEECH

Anna Kárníková a Martin Polášek (Úřad vlády ČR): Evaluace pohledem strategického rámce Česká republika 2030

BLOK I Evaluace projektů ESIF

BLOK II  Evaluace projektů ZRS

BLOK III  Evaluace programů BLOK IV  Evaluace všedního dne

Závěrečné shrnutí a diskuse

  • Jana Garay (INESAN): Prezentace Soutěže v evaluaci a představení vítězného týmu

 


Doprovodné workshopy

Doprovodné workshopy budou rovněž probíhat v prostorách Fakulty tropického zemědělství ČZU v Suchdole, dne 29. května 2017 od 14 do 17:30 hod.

WORKSHOP I.: Zadávání evaluací

provází Vladimír Kváča

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“ Workshop provede účastníky dvěma souvisejícími oblastmi – přípravou evaluačního zadání (Terms of Reference) a problematikou veřejných zakázek v oblasti evaluací. Součástí workshopu bude představení Metodiky zadávání evaluací, na jejíž přípravě se podílí Česká evaluační společnost a Odbor veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Workshop je určen především zadavatelům evaluací.

WORKSHOP II.: Teorie změny a logický rámec

provází Daniel Svoboda

Logický rámec neboli „logframe“ je povinnou součástí projektů již řadu let (v zahraničí začal být používán po roce 1970). Jeho původním účelem byla podpora participativního a inkluzivního plánování a flexibilního řízení dané intervence. V praxi se však stává byrokratickým požadavkem na „vyplnění“ matice logického rámce, která je následně využívána hlavně jako nástroj kontroly ze strany donorů, bez ohledu na odpovědnost vůči cílovým skupinám. Workshop se zaměří na silné a slabé stránky používaných matic logického rámce ve srovnání s přístupy využívajícími tzv. teorii změny. Na praktických příkladech budou mít účastníci možnost zhodnotit a porovnat oba přístupy.

WORKSHOP III.: Hodnocení průřezových témat

provází Jiří Remr a Jana Garay

Workshop představí proces hodnocení průřezových principů rozvojové spolupráce dle nově vznikající Metodiky evaluace průřezových principů. Metodika se konkrétně zaměřuje na principy řádné správy věcí veřejných (good governance), prosazování lidských práv a rovnosti žen a mužů (gender equality) a na udržitelný rozvoj z hlediska životního prostředí (environmental sustainability). Účastníci budou mít možnost se blíže seznámit s danými principy, jejich operacionalizací a způsoby hodnocení v rozvojových kontextech. Druhá část workshopu bude vyhrazena pro praktickou aplikaci metodiky, účastníci budou mít možnost si metodiku vyzkoušet na konkrétním příkladu.

 

Záštitu nad konferencí převzalo

 

Partneři konference

Konference 2016

Konference 2016: Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

Cíl konference

Konference se věnovala hledání vhodného způsobu realizace evaluací. Dosahování metodologické vyváženosti charakteristické jak vysokou spolehlivostí a validitou evaluačních závěrů, tak také jejich praktickou využitelností, není totiž vždy snadným úkolem. Podobně nesamozřejmým je design evaluace připravený tak, aby naplnil ambiciózně stanovené cíle a současně zohlednil omezenou dostupnost vhodných údajů a případné další praktické limity.

Konference přinesla zajímavá vystoupení, která představila nové a inovativní techniky, které mohou v konkrétních situacích evaluátorům pomoci při hledání cesty mezi Skyllou a Charybdou, ať už si obě nebezpečí představíme jakkoliv. Jednotlivé příspěvky usilovali o hledání proveditelných forem, jak provázat teoreticko-metodologické požadavky evaluací s potřebami praxe, jak dosáhnout výsledků založených na robustní evidenci nebo jak účinně zapojovat relevantní zainteresované stany.

Termín a místo konání

26. května 2016 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

 

Záštitu nad konferencí převzalo

 

Partneři konference

 

 

 


PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Jiří Remr (Česká evaluační společnost): KEY SPEECH - Evaluace mezi Skyllou a Charybdou

BLOK I

BLOK II

BLOK III BLOK IV

Závěrečné shrnutí a diskuse

Konference 2015

Konference 2015: Evaluace ve světle nových příležitostí

Cíl konference

Cílem tohoto ročníku konference České evaluační společnosti bylo nastínit možné příležitosti směřování evaluací v ČR. Hlavní pozornost byla věnována jak příležitostem vycházejících ze současných a budoucích potřeb jednotlivých rezortů ve vztahu k evaluacím, tak také příležitostem metodologickým, které jsou dány možnostmi nových postupů používaných při evaluaci. V neposlední řadě se konference zaměřila i na profesně-vzdělávací příležitosti zahrnující diskuse o možnostech odborného růstu evaluátorů. Konkrétní příspěvky se věnovaly např. behaviorálním přístupům, možnostem uplatnění Capability Approach, uplatnění techniky nejvýznamnější změny a dalším tématům viz níže.

Termín a místo konání

9. června 2015 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice).

 

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

  Network of European Evaluation Societies (NESE)

 


PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Kateřina Gregorová (Ministerstvo pro místní rozvoj): Příležitosti z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj

Dita Villaseca B. Kubíková (Ministerstvo zahraničních věcí): Příležitosti z pohledu Ministerstva zahraničních věcí

BLOK I

BLOK II

BLOK III BLOK IV BLOK NESE

POSTER SESSION

Prezentace posterů s evaluační tematikou

Závěrečné shrnutí a diskuse

Konference 2014

Konference 2014: Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR

Cíl konference

Cílem Konference bylo představit zkušenosti z implementace evaluačních standardů v ČR a diskutovat doporučení pro další rozvoj evaluační kultury. Konference se věnovala evaluacím dopadu, což jako velmi aktuální témata pro řadu programů financovaných z fondů EU nebo v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

Termín a místo konání

10. června 2014 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

  Americká ambasáda v Praze, která konferenci finančně podpořila.

 

  Regional Studies Association

 


PROGRAM KONFERENCE

BLOK I

WORKSHOP A: Předpoklady kvalitní evaluace – evaluační otázky a indikátory (závěry z peer-review evaluačních zpráv v ČR podle standardů ČES)

WORKSHOP B: Impact evaluations (counterfactual)

BLOK II

WORKSHOP C: Evaluace dopadů (mimo counterfactuální)

WORKSHOP D: Evaluation culture

BLOK III

WORKSHOP F: Zvyšování kvality evaluací ve vzdělávání a sociální oblasti

WORKSHOP G: Cross-border evaluations

Závěrečné shrnutí a diskuse

 

 

Konference 2013

Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+

Cíl konference

Cílem Konference bylo shrnout očekávání zadavatelů evaluací a zkušenosti realizátorů a vztáhnout je k novým výzvám a novým potřebám. Snahou Konference bylo podpořit názorovou výměnu mezi zadavateli, realizátory a dalšími zainteresovanými stranami, a zejména pak přinést nové podněty k problematice odpovědnosti za výsledky.

Termín a místo konání

28. května 2013 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

 


PROGRAM KONFERENCE

 
Panel 1
Panel 2

Konference 2012

Evaluace pro budoucnost

Cíl konference

Cílem Konference byla reflexe budoucích výzev a plánů v oblasti evaluací, a to v kontextu směřování Strukturálních fondů EU a Zahraniční rozvojové spolupráce; společné definování průřezových doporučení pro rychlejší a kvalitnější přenos zkušeností a inovativních nástrojů/postupů do evaluační praxe a mezi aktéry navzájem.

Termín a místo konání

30. května 2012 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 


PROGRAM KONFERENCE

PLENÁRNÍ PREZENTACE

Ing. Vít Šumpela (Národní orgán pro koordinaci NSRR, MMR): Evaluace v kontextu směřování Strukturálních fondů EU

PhDr. Zuzana Hlavičková (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV): Evaluace v kontextu směřování Zahraniční rozvojové spolupráce 

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV)Evaluace Evropského sociálního fondu v období 2014-2020: výzvy pro českou evaluační komunitu

Ing. Dagmar Gombitová (International Development Evaluation Association): Kompetence evaluátorů a zadavatelů evaluací 

 

PANELOVÉ PREZENTACE

Metodologické výzvy

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (Sekce fondů EU, MPSV); Ing. Oto Potluka, Ph.D. (IREAS): Counterfactual Impact Evaluation v České republice: Příklad OP LZZ
Mgr. Lukáš Kačena (Ernst & Young): Evaluace jako součást strategické formulace politik ČR
Ing. Vladimír Sodomka (Česká evaluační společnost): Aspekty hodnocení a výběr projektů programů SF

Ing. Patrik Sieber, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická):  Ekonomické metody hodnocení a společenský blahobyt
Vojta Bartoš (Člověk v tísni/CERGE - EI): Metody evalauce projektů ČvT v Aftanistánu
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. (Berman Group): Problematika zajištění důkazů pro "evidence based" evaluace

 

Posilování institucionální spolupráce a evaluačních kapacit

Mgr. Milan Konrád (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR): Zkušenosti s plánováním a realizací společných evaluací v rámci ZRS ČR
Mgr. Jan Blahůšek (Odd. monitorování a evaluace MPSV evaluace, MPSV): Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED
Ing. Petr Švec (Národní síť zdravých měst České republiky): Zkušenosti z pilotní evaluace udržitelného rozvoje měst
Mgr. Jana Chladná (Odbor řízení a koordinace NSRR, NOK MMR ČR): Na cestě k meta-evaluacím ve Strukturálních fondech
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (Česká evaluační společnost): Normy a standardy provádění evaluací

Jan Böhm (SIRIRI); Jana Miléřová (FoRS): Zkušenosti s Peer Review u členských organizací FoRS

Konference 2011

Evaluace na rozcestí - Trendy a praxe

 

Termín a místo konání

2. června 2011 v prostorách Budovy Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, na adrese U Kříže 8 a 10, 158 00 Praha 5 – Jinonice). Místo je dobře dostupné – metrem B – stanice „Jinonice“.

Partneři konference

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 


PROGRAM KONFERENCE

Evaluace na rozcestí – Trendy a praxe  

Představení panelů  - východiska

Panel  A:  Evaluace dopadů   

Panel B:  Dopady evaluace 

Budování evaluačních kapacit  

TOPlist

aktualizováno: 17.02.2018 14:33:11